Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Η ένταση των αερίων θερμοκηπίου παραμένει παρόμοια.

Έχουμε υπολογίσει το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα για όλα τα εργοστάσια μας, τις δραστηριότητες καλλιέργειας πατάτας, τις μεταφορές και άλλα υλικά που αγοράζουμε. Οι εκπομπές που σχετίζονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα εργοστάσιά μας συγκρίθηκαν με τις εκπομπές το 2012 και παρέμειναν παρόμοιες με περίπου 232 kg CO2 ανά τόνο τελικού προϊόντος. Θα συνεχίσουμε να υπολογίζουμε και να καταρτίζουμε εκθέσεις για το συνολικό μας αποτύπωμα προς προσδιορισμό των τομέων βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Mg 1 Extreme Hdr

 

Διαβάστε περισσότερα στην Έκθεση Βιωσιμότητας μας για το 2022.