Πρώτες ύλες, παραγωγή και απόβλητα τροφίμων

99,8% όλων των ροών αποβλήτων μας επαναχρησιμοποιούνται. Μόνο ένα μικρό μέρος των αποβλήτων μας διατίθεται προς καύση, ενώ ακόμη και με αυτή την καύση γίνεται ανάκτηση ενέργειας. Το 50% των αποβλήτων μας επαναχρησιμοποιείται με τη μορφή ζωοτροφών ή ως πρώτη ύλη για άλλες βιομηχανίες. Το υπόλοιπο υφίσταται επεξεργασία ή λιπασματοποιείται. Περίπου το 1% ανακυκλώνεται.

 

Energie

 

Διαβάστε περισσότερα στην Έκθεση Βιωσιμότητας μας για το 2022.