Siltumnīcefekta gāzu emisijas

Siltumnīcefekta gāzu intensitāte paliek nemainīga.
Esam aprēķinājuši visu mūsu rūpnīcu, kartupeļu audzēšanas darbību, transporta un citu iepirkto materiālu kopējo oglekļa emisiju daudzumu. Emisiju, kas saistītas tikai ar elektroenerģijas un dabasgāzes izmantošanu mūsu rūpnīcās, rādītāji tika salīdzināti ar 2012. gada rādītājiem, un tie ir saglabājušies līdzīgi: apmēram 232 kg CO2 uz tonnu gatavā produkta. Mēs turpināsim aprēķināt un ziņot savu kopējo oglekļa emisiju daudzumu, lai varētu noteikt mūsu piegādes ķēdes potenciālās uzlabojumu zonas.

Mg 1 Extreme Hdr