Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle online en interactieve diensten van Farm Frites...

Farm Frites hecht veel waarde aan kwaliteit, in de breedste zin van het woord. Dit geldt uiteraard ook voor de bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens. Wij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze niet onrechtmatig worden gebruikt. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Farm Frites heeft verstrekt. In deze Privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Farm Frites is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze website.

Onze contactgegevens zijn:

Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn Nederland

Algemene contactgegevens:

info@farmfrites.com
+31 (0)181 466888
+310)181 461350

Persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, e-mailadres.

Op onze website staat op verschillende plekken een contactformulier. Door het invullen van dit contactformulier geeft u aan dat u wenst dat Farm Frites contact met u opneemt en heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen. De door u verstrekte gegevens gebruikt Farm Frites alleen voor dit doel. Zo verkopen wij uw gegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

Het kan voorkomen dat informatie die u via de website aan Farm Frites verstrekt, wordt doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat Farm Frites informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien deze doorgifte plaatsvindt zullen wij er voordat deze doorgifte plaatsvindt, op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies 
Farm Frites maakt op haar website gebruik van cookies.

Links op de website
De social media logo’s op onze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door het klikken op deze links, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende sociale media dienst en dus niet meer door Farm Frites.

Uw rechten 
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor aan ons schriftelijk een verzoek doen. Indien u inzage wenst, ontvangt u van ons binnen vier weken na aanvraag een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan bovengenoemd adres.

Aanpassen Privacy Farm Frites
Farm Frites behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum laatste versie: 25 januari 2022

location icon

Vragen? We helpen je graag.