Polityka prywatności

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych FARM FRITES CENTRAL EASTERN EUROPE Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000763682, NIP: 8411724301. Siedziba: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork, będący oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP z siedzibą w Holandii, Oudenhoorn, Molendijk nr 108, kod 3227 CD, poczta Oudenhoorn, zarejestrowanego w Handelsregister pod numerem 24180852  (Farm Frites). Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w zależności od wykonywanych czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy z Farm Frites
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Farm Frites (np. wystawienie faktury)
3. prawnie uzasadniony interes Farm Frites (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Farm Frites na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot)
4. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W jakim celu przetwarzamy Państwa dane? Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Państwa dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Farm Frites tj. aby kontaktować się z Państwem telefonicznie i mailowo w związku bieżącymi działaniami handlowymi, przedstawiać Państwu nowe produkty i usługi dopasowane do Państwa potrzeb, w celu marketingu naszych produktów i usług, prowadzenia komunikacji i promocji, w ramach fanpage’u w serwisie Facebook oraz na profilu w serwisie YouTube i w celu związanych z tym analiz i statystyk. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu, przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsza Polityka wykorzystywania plików cookie dotyczy wszystkich usług online oraz usług interaktywnych firmy Farm Frites.
Farm Frites przywiązuje wielką wagę do jakości, w najszerszym znaczeniu tego słowa. Nie trzeba dodawać, że dotyczy to również ochrony prywatności i danych osobowych. Będziemy obchodzić się z tymi danymi bardzo ostrożnie przez cały czas i zrobimy wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że dane te nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem. Oznacza to, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały przesłane do Farm Frites.

Farm Frites jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych za pośrednictwem tej strony internetowej. Nasze dane kontaktowe to:

Farm Frites Central Eastern Europe Sp. z o.o.
Ul. Wileńska 37
84-300 Lębork

Ogólne informacje kontaktowe:
info@farmfrites.com
+31 (0)181 466888
+31 (0)181 461350

Dane osobowe 
Co to są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają nam zidentyfikować użytkownika jako osobę, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W kilku miejscach na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy. Możesz wypełnić ten formularz kontaktowy, aby poprosić Farm Frites o kontakt i/lub zadać pytania. Farm Frites wykorzysta podane dane wyłącznie w tym celu. Na przykład nie sprzedajemy Twoich danych innym stronom.

Jeśli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail z pytaniem lub prośbą, jego adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub prośbę.

Nie przechowujemy danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Informacje przekazywane Farm Frites za pośrednictwem strony internetowej mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), na przykład dlatego, że Farm Frites przechowuje informacje na serwerach znajdujących się poza EOG. W takim przypadku Farm Frites zapewni ochronę praw użytkownika do prywatności przed przekazaniem jego danych.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane? Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Państwa dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Farm Frites tj. aby kontaktować się z Państwem telefonicznie i mailowo w związku bieżącymi działaniami handlowymi, przedstawiać Państwu nowe produkty i usługi dopasowane do Państwa potrzeb, w celu marketingu naszych produktów i usług, prowadzenia komunikacji i promocji, w ramach fanpage’u w serwisie Facebook oraz na profilu w serwisie YouTube i w celu związanych z tym analiz i statystyk. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu, przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację danego celu przetwarzania. Na przykład podanie danych osobowych w celu otrzymywania komunikatów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikatów.

Podanie danych w ramach profili Farm Frites w serwisach społecznościowych Facebook i YouTube w celu prowadzenia komunikacji i promocji oraz w celach statystycznych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z danego profilu, np. umieszczanie komentarzy.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, np. świadczącym usługi informatyczne. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Państwa dane mogą być udostępniane również Facebook Ireland Limited (administratorowi serwisu Facebook) i Google Ireland Limited (administratorowi serwisu YouTube – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii) na zasadach opisanych poniżej.

Dane osobowe ujawnione w związku z komunikacją we wskazanych wyżej serwisach (np. dane autora komentarzy na fanpage’u), mogą być również dostępne dla innych użytkowników tych serwisów.

Państwa dane możemy również przekazać organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Pliki cookies

Farm Frites używa plików cookie na swojej stronie internetowej. Zostało to szczegółowo opisane w naszej polityce dotyczącej plików cookie.


Linki na stronie internetowej

Logotypy mediów społecznościowych na naszej stronie zawierają jedynie odnośniki do tych stron. Po kliknięciu w dany link, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez właściwe media społecznościowe lub Farm Frites zgodnie z informacjami poniżej.

 

Facebook Pixel

W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych Farm Frites wykorzystuje wtyczkę "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook administrowany przez Facebook Ireland Limited.

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on na analizę działań podejmowanych przez użytkowników na naszych stronach internetowych i wyświetlania na tej podstawie spersonalizowanych reklam na naszych profilach w serwisie Facebook (np. w ramach reklam sponsorowanych).

Zmiana ustawień dotyczących prywatności jest możliwa po zalogowaniu w serwisie Facebook lub przez zarządzanie plikami cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.

 

Google Analytics

Aby monitorować korzystanie z naszej witryny i zwiększyć komfort użytkownika, Farm Frites wykorzystuje narzędzie do analizy statystyk serwerów www – Google Analytics, którą dostarcza Google Ireland Limited - w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. Informacje zbierane za pomocą plików cookies z Google Analytics są rejestrowane przez Google w taki sposób, że nie można ich powiązać z konkretną osobą. Google nie posiada uprawnień do korzystania z informacji gromadzonych przez Google Analytics do swoich własnych celów lub do innych usług Google.

Profile w serwisach społecznościowych

Farm Frites posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook i YouTube.

Farm Frites przetwarza dane osobowe osób korzystających z serwisów w celu komunikacji z użytkownikami swoich profili i promocji oraz w celach statystycznych.

Administratorzy tych serwisów społecznościowych mogą we własnym zakresie rejestrować zachowania swoich użytkowników i określać zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności określonymi przez te podmioty.

Farm Frites ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile Farm Frites.

Facebook

Farm Frites i spółka Facebook Ireland Limited  (Facebook Ireland) z siedzibą w Irlandii (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych w celu zbiorczej analizy danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu (fanpage) Farm Frites w serwisie Facebook.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Zakres odpowiedzialności Farm Frites za przetwarzanie Państwa danych:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Farm Frites celów przetwarzania.

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane, za pośrednictwem danych zawartych w ogólnie dostępnych Informacjach o statystykach strony.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube

Farm Frites przetwarza dane osobowe osób korzystających z profilu (kanału) Farm Frites w serwisie YouTube takie jak: imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym osoby oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Administrator serwisu YouTube (tj. Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii) może przetwarzać dane użytkowników kanału Farm Frites na YouTube we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez administratora serwisu YouTube można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

W sprawie przetwarzania danych osób korzystających z kanału Farm Frites na YouTube można kontaktować się również bezpośrednio z administratorem serwisu YouTube.

Co zrobić gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem?

Mogą wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe w przypadku marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub odwołania zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych lub zaprzestania przekazywania komunikatów marketingowych przez Farm Frites.

Dane osobowe w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage’u w serwisie Facebook oraz profilu w serwisie YouTube oraz w celach statystycznych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu lub w przypadku danych zawartych w postach lub komentarzach - do czasu ich usunięcia.


Twoje prawa

Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia przetwarzanych danych osobowych. W tym celu użytkownik może zwrócić się do nas z pisemnym wnioskiem. Jeśli użytkownik chce uzyskać wgląd w przetwarzane przez nas dane osobowe, otrzyma od nas przegląd tych danych w ciągu czterech tygodni od złożenia wniosku. Jeśli okaże się, że przetwarzane przez nas dane osobowe zawierają nieścisłości, użytkownik może zażądać poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub zablokowania tych danych.

Wnioski oparte na prawie do wglądu, korekty i/lub sprzeciwu można kierować na adres podany powyżej.

Zmiany w polityce prywatności Farm Frites
Farm Frites zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

Data ostatniej wersji: 25 stycznia 2022 r.

location icon

Pytania? Z przyjemnością Ci pomożemy.